Aktakuzë për prerjen dhe krasitjen e drunjëve në parkun e qytetit të Prizrenit

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit I.O., për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 paragrafi 1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Sipas aktakuzës, i akuzuari I.O.., me datë 27.01.2022 rreth orës 13:30 në Prizren duke qenë në cilësinë e personit zyrtar – inxhinier i pylltarisë pranë Autoritetit Pyjor në kuadër Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Komunës së Prizrenit, tejkalon kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie pasurore për vete ose për personin tjetër – në rastin konkret personit juridik Sh.P.K ‘’B’’ nga fshati V. – KK Suharekë, në atë mënyrë që duke zbatuar vendimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike të Komunës së Prizrenit për prerjen dhe krasitjen e drunjëve të cilët gjenden në parkun e qytetit dhe dërgimin e tyre në hapësirat e Agjensionit të Pylltarisë në Prizren, duke tejkaluar kompetencat e veta në mënyrë të paautorizuar së pari angazhon kompaninë Sh.P.K ‘B’ për prerjen dhe krasitjen e drunjëve, pa kaluar në procedurë te tenderimit dhe në kundërshtim me vendimin e D.SH.P në Prizren që të njëjtat të dërgohen në hapësirat e Agresionit të Pylltarisë në Prizren, drunjtë e prerë në sasi prej 43,96 m3 i dërgon në hapësirat e zonës industriale në Lubizhdë të cilat janë transportuar përmes firmës e cila ka bërë prerjen dhe krasitjen e drunjtëve duke i mundësuar të njëjtës përfitim pasuror të kundërligjshëm.
Me këto veprime, i pandehuri lartpërmendur ka përmbushur elementet e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas KPRK-së.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, i pandehuri për veprën penale për të cilën akuzohet të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.

ATT00001

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.