Pikërisht këta reality show-të në Kosovë kanë ndikuar në ndryshimin e sjelljes dhe vlerave shoqërore, duke sjellë një degjenerim të shoqërisë. Është e rëndësishme që autoritetet dhe publiku të jenë të vetëdijshëm për këtë situatë dhe të promovojnë një përdorim më të arsyeshëm të medias dhe të kujdesen për ruajtjen e vlerave shoqërore dhe etike.

Këta reality show-të kanë ndikuar negativisht në moshën e re. Përmes pamjeve negative të jetës që shpërndajnë, shumë të rinj janë të prekur dhe ndikohen në mënyrë të dëmshme nga kjo media. Ata mund të përpiqen të imitojnë sjelljet dhe stilin e jetesës të paraqitur në emisione, duke humbur vlerat dhe integritetin e tyre personale.
“VIPA” t’degjenerimit!!!!!!, ka shkruar blogerja Elsa Aliu në rrjetin e tij social.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.