Ja kur do të fillojë Ramazani për vitin 2024 🌙🤲Me 11.03.2024 është Dita e parë e Ramazanit Elhamdulila All-llahu na e mundësoft me pritë.
Falënderimi i takon Allahut xh.sh., i Cili na udhëzoi për bamirësi, bëri librin e Tij-Kur’anin udhëzues për të gjithë ata që dëshirojnë të udhëzohen në rrugën e drejtë.
Paqja dhe lavdërimet qofshin mbi të Dërguarin a.s., të cilit Allahu ia zbriti Kur’anin në këtë muaj, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Thotë i Lartësuari në librin e Tij fisnik :
“ O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë obligim për ju sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm (më të përkushtuar).”(El-Bekare, 183), thuhet në njoftim.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.