Kerkese per demantimin e lajmit me titull “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni”, te publikuar me date 29.10.2021

Me date 29.10.2021 ne shkrimin/lajmin e publikuar nga RTV Besa ne web-faqen rtvbesa.com te titulluar “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni”, eshte deklaruar se sipas info1matave nga leja e ndertimit te cilen e posedon TV Besa ndertues i nje objekti ne afersi te Zones Historike ne Prizren do te jete K-Group prone e z. Lulzim Kabashi.
Shkrimi/lajmi se kinse z. Lulzim Kabashi eshte pronar i kompanise K-Group ka qene plotesisht i pabazuar dhe nuk ka pasur asnje mbeshtetje ne gjendjen faktit apo ne ndonje prove, me te cilen dote konstatohej nje fakt i tille. Ju keni ardhur ne nje perfundim te tille pa i vertetuar fare faktet relevante, dhe pa i dhene mundesi z. Lulzim Kabashi qe te deklarohet ne lidhje me keto fakte.

2 Fakti se z. Lulzim Kabashi nuk eshte pronar i kompanise K Group Sh.P.K. mund te vertetohet fare lehte dhe ate ne rast se behet nje kerkim i thjeshte ne web-faqen zyrtare te Agjencise per Regjistrirnin e Bizneseve te Kosoves. Kompania K Group Sh.P.K., me Numer Unik Identifikues 810972332, eshte ne pronesi te znj. Adelina Kabashi dhe z. Bekim Kabashi dhe nuk eshte ne pronesi te z. Lulzim Kabashi. Ne linkun ne vijim: https: //arbk.rks-gov.net/page.aspx?id-1.38,143006, fare lehte mund t’i vertetoni keto le dhena, le cilat nuk i keni vertetuar me heret.
Ky konstatim i pavertete dhe plotesisht i pabazuar i RTV Besa ka demtuar rende reputacionin e z. Lulzim Kabashi dhe figuren e tij prej politikani.
Ky shkrim/lajm i pavertete i publikuar nga ana e RTV Besa ka konsistuar ne ndermarrjen e veprimeve te kunderligjshme te percaktuara ne Ligjit Nr. 02/L-65 Civil Kunder Shpifjes dhe Fyerjes, tash e tutje referuar si “Ligji Civil Kunder Shpifjes dhe Fyerjes”. Neni 3 pika (a) e Ligjit Civil Kunder Shpifjes dhe Fyerjes parasheh se “shpifja nenkuptom publikimin e njefakti ose deklaraten e pavertet te cilen publikuesi e din ose eshte dasht te dije se fakti dhe deklarataveshte e pavertet’, kuptimi i se ciles demton reputacionin e nje personi
tjeter.
Neni 3 pika (a) e Ligjit Civil Kunder Shpifjes dhe Fyerjes cakton qarte kuptiruin e shpifjes. Lidhur me publikimin qe e ka bere RTV Besa mund te vertetohet qarte se konstatimi ne kete shkrim nuk eshte mbeshtetur ne asnje prove, madje nuk eshte ndermarre asnje veprim qe paraprakisht te vertetohet se publikimi i saj eshte i sakte apo jo, perkatesisht te verifikohet ky fakt ne faqen zyrtare te Agjencise per Regjistrirnin e Bizneseve te Kosoves. Kjo nenkupton qe RTV Besa edhe pse e ka ditur qe publikimi i tille eshte i pavertete prap se prap permes publikimit te shkrirnit/lajmit me titull “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni” ka insistuar qe z. Lulzim Kabashi eshte pronar i kompanise K Group Sh.P.K.. Andaj, konform nenit 3 pika (a) te Ligjit Civil Kunder Shpifjes dhe Fyerjes veprimet e ndermarra nga ana e RTV Besa konsiderohen shpifje.
Konform nenit 5, paragrafet 1 dhe 2, lidhur me nenin 3 pika (a) te Ligjit Civil kunder Shpifjes dhe Fyerjes, RTV Besa eshte pergjegjese per publikimin e shkrimit/lajmit te pavertete. Pra, RTV Besa eshte e detyruar qe si pale qe ka shkaktuar demin konform legjislacionit ne fuqi t’i pergjigjet z. Lulzim Kabashi lidhur me kerkesat e tij. Brenda afatit te percaktuar ne nenin 4 paragraf 2, dhe lidhur me nenin 12 te Ligjit Civil kunder Shpifjes dhe Fyerjes, z. Lulzim Kabashi fillimisht kerkon nga ana e RTV Besa qe te largoje shkrirnin/lajmin e titulluar “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni” dhe te publikohet nje shkrim tjeter me te cilin i kerkohet falje z. Lulzim Kabashi, demantohet shkrimi/lajmi me titull “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni” i publikuar me date 29.10.2021 dhe informohet saktesisht publiku se ky lajm ka qene i pavertete.
2 Shkrimi i ri i cili duhet te publikohet nga RTV Besa duhet qe ta kete rendesine e njejte te cilen e ka pasur shkrimi me titull “Dalin detajet, ndertuesi i baneses kolektive ne Prizren eshte Lulzim Kabashi nga AAK dhe disa ish politikan tjere nga Prizreni” dhe i njejti konform neni 4, paragrafi 2 duhet te jete i disponueshem per publikun per aq kohe sa ka qene i disponueshem publikimi i pavertete , si dhe i njejti duhet te sponsorizohet ne rtjetet sociale ashtu si eshte sponsorizuar lajrni i pavertete.
Shpresojme ne rnirekuptirnin tuaj!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.