Zyra e Kryeprokurorit: Do të ndërmarrim veprime ligjore ndaj atyre që vënë çmime të padrejta

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka njoftuar se do t’i ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore ndaj bizneseve të cilat kanë vënë çmime të padrejta të shitjes së artikujve ushqimorë.

Në njoftim thuhet se kryerja e një vepre të tillë është e dënueshme me gjobë dhe burg.

“Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, njofton opinionin publik se Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës si dhe organet tjera kompetente, përkatësisht Inspektoratin e Tregut do t’i ndërmarrë veprimet ligjore penale ndaj të gjithë personave përgjegjës të organizatave të biznesit që ushtrojnë veprimtari ekonomike duke e keqpërdorur pozitën monopoliste apo dominuese në treg, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndikojnë në vënien e çmimeve të padrejta të shitjes së artikujve ushqimor apo që në ndonjë mënyrë tjetër të padrejtë rregullojnë çmimet e blerjes apo të shitjes së mallrave, siç parashihet me nenin 295 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ku është paraparë dënimi me burg dhe me gjobë”, thuhet në komunikatën e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.